فی الاستعاذه1

بسم الله الرحن الرحیم

بار خدایا به تو پناه می برم

 از حرص و آز(بر دنیا)

 و تندی غضب و خشم

 و تسلط حسد و رشک

و سستی صبر و شکیبایی

و کمی قناعت و خرسند نبودن به کمی قسمت و بهره ی خود

و سوء خلق و بدخوئی

و افراط خواهش نفس

و غلبه ی حمیت

و از پیروی هوس 

و مخالفت هدایت و رستگاری

و خواب غفلت

و اقدام بر تکلف و کار بامشقت

و اختیار باطل بر حق

و مداومت بر گناه 

و کوچک شمردن معصیت و نافرمانی 

و بزرگ داشتن طاعت و بندگی 

و از بخود نازیدن ثروتمندان

و خوار شمردن فقراء و نیازمندان

و بدرفتاری با زبردستان(زن، فرزند، شاگرد،...)

و شکر بجانیاوردن از کسی که به ما نیکویی کرده.

(صحیفه سجادیه)

/ 0 نظر / 28 بازدید