سهمیه های جنگ

بسم الله الرحمن الرحیم

این روزها باز همه جا حرف از استخدام و آموزش و پرورش و سهمیه فرزندان شهدا و بی عدالتی و... هست.

جالب تر اینکه برا یه عده هر قدر هم توضیح می دهی، قانع نمی شوند که هیچ، روی حرف خود مصمم تر هم می شوند و بیشتر بد و بیراه می گویند.

اما این شعر برای جواب دادن به این افراد، از نظر من که خیلی جالبه:

این زندگی قشنگ من مال شما

ایام سپید رنگ من مال شما

بابای همیشه خوب من را بدهید

این سهمیه های جنگ من مال شما

/ 1 نظر / 37 بازدید
خسرو پیری

همــــیشـه دقــیقآ وقـــــتی پـُر از حـــرفی وقتـــی بغــــض میکـــُنی وقتـــی دآغونــــی وقــــتی دلــِت شکــــستـه دقیقــــا همیـــن وقـــــتآ انقــــدر حـ ـرف دآری کـــه فقــط میتونــی بگـ ـی : “بیخـــیآل“…[گل][گل]